За Проекта

ПРОЕКТ: Социално Предприятие “Фабрика за отдих и възстановяване“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. ПРОЦЕДУРА: BG05M9ОP001-2.010 ”Развитие на социалното предприемачество”, приоритетна ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

УСОЛ ООД създаде Социално Предприятие “Фабрика за отдих и възстановяване“, чрез което предлага подходящи условия на труд, както и условия за социално включване за по-добър и достоен живот на хората от уязвимите групи и тяхната интеграция в обществото. Основна цел е всеки човек да получи възможности за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.
УСОЛ ООД работи и се стреми към повишаване на икономическата активност и едновременно с това подобряване достъпа до заетост за търсещите работа лица. Осигурена е възможност на заетите лица в предприятието по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията.
Изпълнени са и са в процес на изпълнение следните дейности:
– Създадено е СП “Фабрика за отдих и възстановяване“ и е сформиран екип.
– Осигурена е и продължава осигуряването на заетост на 20 лица от уязвими групи от населението за период до 12 месеца.
– Осигурен е наставник за част от наетите лица от уязвимите групи.
– Нает е обект с необходимото оборудване и условия на новосъздадените работни места.
– Работи се за социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.
– Развива се социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и предприемачество.
Чрез развитие и прилагане на социална стратегия, Социалното предприятие се придържа към принципите на хуманност и солидарност, като осигурява достъпни и качествени социални услуги, интегриране на общности, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: