Цели на Социалното Предприятие

УСОЛ ООД има за цел да създаде и развие Социално предприятие “Фабрика за отдих и възстановяване“, чрез което да се създадат подходящи условия на труд, както и условия за социално включване за по-добър и достоен живот на хората от уязвими групи и тяхната интеграция в обществото. Основна цел на проектното предложение е всеки човек да получи възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. Да се осигури по-висока и по-качествена заетост, като стремежа е към повишаване на икономическата активност и едновременно с това подобряване достъпа до заетост за търсещите работа лица, както и да се осигури възможност за заетите в предприятието по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията, чрез назначаване на наставници, които да предадат опита и уменията си.
Предвижда се да се изпълнят следните дейности:

 • Създаване на СП “Фабрика за отдихи възстановяване“ и сформиране на екип.
За да се изпълняват всички предвидени дейности по проекта, в СП е необходимо да се сформира компетентен 12 членен екип, в който да се наемат на постоянни трудови договори лица на следните длъжности: 
- Директор/Мениджър човешки ресурси - 1 бр
- Медицинска сестра за социални дейности - 4 бр. на 4 часов трудов договор
- Лекар - 3 бр. на 4 часов трудов договор
- Специалист, маркетинг и реклама -1 бр
- Главен готвач -1 бр
- Управител, ресторант -1 бр
- Управител на възстановителен център -1 бр
 • Осигуряване на заетост на 20 лица от уязвими групи от населението за период до 12 месеца.
Целта на тази дейност е да се наемат на постоянни трудови договори 20 лица от уязвими групи от населението за период до 12 месеца, които да заемат следните длъжности: 
- Рехабилитатор (НКПД 22646005) - 3 бр.
- Рецепционист (НКПД 42262003) - 3 бр.
- Работник, поддръжка сграда (НКПД 71192016) - 1 бр.
- Социален работник (НКПД 26356003) - 1 бр.
- Екскурзовод (НКПД 51133005) - 1 бр. на 4 часа
- Помощник - готвач (НКПД 51202003) - 2 бр.
- Сервитъор (НКПД 51312004) - 4 бр.
- Барман (НКПД 51322001 ) - 3 бр.
- Инструктор, спорт (НКПД 51693007) - 2 бр.
Поставено е изискване за минимум 1 година релевантен опит
 • Осигуряване на наставник за част от новонаетите лица от уязвимите групи.
 • Оборудване на новосъздадените работни места.
 • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.
 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Чрез развитие и прилагане на социалната стратегия, социалното предприятие ще се придържа към принципите на хуманност и солидарност, като осигурява достъпни и качествени социални услуги в новосъздаденото социално предприятие, интегриране на общности, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. Общата цел на проектното предложение е:

 • Да се осигури заетост на лица от рисковите уязвими групи, като стремежът е към повишаване на икономическата активност и едновременно с това подобряване достъпа до заетост за безработните лица.
 • Да се помогне за лесна адаптация на хора с увреждания и лицата в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица да развият знания и умения, които ще се постигнат чрез обучения и наставничество.
 • Да се постигне социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.
 • Да се развие социален маркетинг и да се популяризира социалната икономика и социалното предприемачество.

Специфични цели

 • Да се създаде ново Социално предприятие с ефективно управление и висок капацитет.
 • Да се оборудват нови работни места за дейността на Социалното предприятие.
 • Да се осигури заетост на 20 лица от целевите групи за период от 12 месеца.
 • Да се обучат на трудови навици и умения за общуване в екип 18 лица от целевите групи.
 • Да се популяризира дейността на новото Социалното предприятие.

Проектът допринася и за постигането на основната цел на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” от ОП „РЧР 2014-2020 г”. Проектът съответства напълно и на Инвестиционен приоритет 4, тъй като ще се реализират дейности, които основно ще бъдат насочени към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на представители на уязвими групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване. Придобиването на реални трудови и професионални умения на представителите на уязвими социални групи на пазара на труда е важна предпоставка за преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството на живот и стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда. Залага се на прозрачност в социалното предприятие, като стремежът е към ограничаване на неформалната заетост и недекларираните доходи от труд, както и неформалната икономика като цяло, включително чрез иновативни подходи и мерки, прилагани на национално и местно ниво и засилена дейност на контролните и регулаторни органи с оглед спазването на трудовото и осигурителното законодателство. Стратегията на Социално предприятие “Фабрика за отдих и възстановяване” подпомага за разрешаване на едно от структурните предизвикателства пред българския пазар на труда, а именно несъответствието на знанията и уменията на работната сила с търсенето на пазара на труда. Осигуряването на такова съответствие е ключ за справянето с предизвикателствата при високите нива на безработица.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: