Усол ООД спечели проект по ОП РЧР, чиято основна цел е да се осигури по-висока и по-качествена заетост, да се повиши икономическата активност и едновременно с това да се подобри достъпа до заетост за търсещите работа лица. Да се осигури възможност за заетите в предприятието по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда чрез развитие на знанията и уменията, включително чрез назначаване на наставници, които да предадат опита и уменията си.
ПРОЕКТ: Социално Предприятие “Фабрика за отдих и възстановяване“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.
ПРОЦЕДУРА: BG05M9ОP001-2.010 ”Развитие на социалното предприемачество”, приоритетна ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ .
ДАТА НА СТАРТИРАНЕ: 01.07.2018 г.
ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: 30.09.2019 г.
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 296 407,38 лева
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 251 946, 27 лева
НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 44 461,11 левa

УСОЛ ООД създаде Социално предприятие “Фабрика за отдих и възстановяване“, чрез което предлага подходящи условия на труд, както и условия за социално включване за по-добър и достоен живот на хората от уязвимите групи и тяхната интеграция в обществото. Основна цел е всеки човек да получи възможности за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.
УСОЛ ООД работи и се стреми към повишаване на икономическата активност и едновременно с това подобряване достъпа до заетост за търсещите работа лица. Осигурена е възможност на заетите лица в предприятието по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията. За целта назначаваме наставници, които да предадат опита и уменията си.
Изпълнени са и са в процес на изпълнение следните дейности:
– Създадено е СП “Фабрика за отдих и възстановяване“ и е сформиран екип.
– Осигурена е и продължава осигуряването на заетост на 20 лица от уязвими групи от населението за период до 12 месеца.
– Осигурен е наставник за част от наетите лица от уязвимите групи.
– Нает е обект с необходимото оборудване и условия на новосъздадените работни места.
– Работи се за социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.
– Развива се социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и предприемачество.
Чрез развитие и прилагане на социална стратегия, Социалното предприятие се придържа към принципите на хуманност и солидарност, като осигурява достъпни и качествени социални услуги, интегриране на общности, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.